අයවැය 2024 (සජීව)

New Day
0

ලබන වසර (2024) සඳහා වන අයවැය මුදල් ඇමැතිවරයා වශයෙන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම සජීව විකාශය පහතින්.

මේ ඉදිරිපත් කෙරෙන්න‌ේ 78 වැනි අයවැයයි. 

Post a Comment

0 Comments
Post a Comment (0)
NewsLite - Magazine & News Blogger Template
To Top